Algemene Voorwaarden

De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen worden op een aantal punten aangevuld door bijkomende reisvoorwaarden die specifiek zijn aan Go Camino.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

1. De bijzondere reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers en Go Camino. Go Camino is geregistreerd onder, Elvira Rog, Nekkersberglaan 49, 9000 Gent, BTW BE 0699.867.470. De bijzondere voorwaarden blijven te allen tijde op de website van Go Camino raadpleegbaar (www.go-camino.com).

2. Wie zich inschrijft, door de ondertekening van de volledig ingevulde bestelbon of door de betaling, verklaart zich akkoord met de bijzondere voorwaarden zoals hier gestipuleerd. Betalingen gebeuren per overschrijving/bankkaart/kredietkaart.

3. Bij inschrijving komt een overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en Go Camino zodoende dat de inschrijving van de reis als definitief beschouwd kan worden. Diegene die zich ingeschreven heeft voor een van de reizen, wordt verder reiziger genoemd

4. De reiziger heeft het recht aan Go Camino mee te delen dat hij afziet van de aankoop. In voorkomend geval dient de reiziger. Go Camino per email (elvira@go-camino.com) en telefonisch op de hoogte te stellen. Bij annulering dienen annuleringskosten betaald te worden door de reiziger aan Go Camino, zelfs indien de annulering te wijten is aan overmacht of toeval.

5. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van de annulering. De juiste datum van annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst van het e-mailbericht (cfr art. 4) door Go Camino.
tot 60 dagen voor vertrek: 25% van de reissom tussen de 59 en 40 dagen voor vertrek: 50% van de reissom tussen de 39 en 30 dagen voor vertrek: 75% van de reissom minder dan 30 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

6. Overboeking naar een latere datum is slechts mogelijk wanneer dit meer dan 90 dagen voor aanvang van de reis gebeurt. Hiervoor rekent Go Camino 50 EUR administratiekosten aan. Vanaf 90 dagen voor aanvang van de reis wordt dit als annulering gezien en gelden hiervoor de annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen in punt 5

7. Wandelingen gaan door bij een minimum aantal van 4 deelnemers, tenzij Go Camino een vertrekgarantie heeft aangegeven, ongeacht het aantal reizigers. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, heeft Go Camino de mogelijkheid om de reis alsnog uit te voeren mits een prijsverhoging, de geplande reis te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. De reizigers hebben het recht om zich uit te schrijven. In voorkomend geval wordt het reeds betaalde bedrag integraal terugbetaald door Go Camino. De reizigers kunnen zich bij voorrang in schrijven voor een alternatieve reis.
Go Camino heeft steeds het recht om een geplande reis te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder schadevergoeding.

8. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor een geldige identiteitskaart en eventueel andere formaliteiten., Go Camino raadt de reiziger aan een reis-, bagage-, ongevallen, ziektekosten- en annuleringsverzekering af te sluiten.

9. De reisroute zoals vermeld op de Go Camino website is indicatief en heeft geen bindend karakter. Verandering in het reisschema ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden behoren tot de mogelijke aanpassingen. Go Camino zal in dat geval alternatieven bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten.

10. Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van de groep, zijn niet terug betaalbaar.

11. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra-kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

12. Go Camino is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht zoals weersomstandigheden, ongevallen, vertraging of annulering van vluchten. De extra vervoer-of verblijfskosten ten gevolge hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

13. De reiziger kan Go Camino op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens de wandeling, zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijving, wandelkaarten. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere persoon ook. De reiziger weet en verklaart zich ermee akkoord dat de natuur en de wandelomstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de reisorganisator daar redelijkerwijs iets kan aan doen of dit kan voorzien.

14. De reiziger die in ernstige mate hinder en overlast veroorzaakt of wangedrag stelt die het reisgenot van andere reizigers belemmert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door Go Camino van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

15. Inclusief/ exclusief De reissom bevat de begeleiding, overnachtingen, maaltijden (ontbijt, lunch). Inclusief is het vervoer van 1 stuk bagage naar de volgende overnachtingsplaats tijdens de wandeling. Het gewicht is afhankelijk van het transportbedrijf op de route en wordt gecommuniceerd naar de deelnemers voor de afreis. Eventueel extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. Go Camino kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage.
De reissom is exclusief vervoer van en naar het vertrekpunt van de camino in Spanje/Portugal/Nederland. Persoonlijke uitgaven, reis of annuleringsverzekeringen zijn niet inbegrepen.

16. Iedere deelnemer dient zichzelf te verzekeren voor persoonlijke ongevallen. Go Camino kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen, met inbegrip van letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid of roekeloos handelen.

17. Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Belgische rechter van het gerechtelijk arrondissement Gent voorgelegd.

18. Go Camino behoudt zich het recht om de bijzondere reisvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is geldig.
18-10-2018

Begin je reis hier

Wilt u ook graag aan 4 km/u leven?

Stuur gerust een berichtje!

Contact Info

Aarzel niet om me te contacteren,
ik help je graag verder!

Telefoon: +32 485 730 775
E-mail: elvira@go-camino.com

All text and images © Copyright Go Camino and Elvira Rog.
The Go Camino logo, "Go Camino", "Digital Detox Camino", "Friese Camino" , "Camino Vino", "Camino Original" and "Camino Spiritual" are trademarks and/or service marks and/or registered trademarks of Go Camino and Elvira Rog in the Benelux and/or Spain and/or other countries.

Pin It on Pinterest