logo Elvira

Algemene Voorwaarden

 

De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten zijn van toepassing, maar worden op een aantal punten aangevuld door deze bijkomende reisvoorwaarden die specifiek zijn aan Go Camino.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN
1. De bijzondere reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers en Go Camino. Go Camino is geregistreerd onder de eenmanszaak Elvira Rog, Nekkersberglaan 49, 9000 Gent, BTW BE 0699.867.470. De bijzondere voorwaarden blijven te allen tijde op de website van Go Camino raadpleegbaar (www.go-camino.com).

2. Wie zich inschrijft, door de ondertekening van een pakketreisovereenkomst of door de betaling, verklaart zich akkoord met de bijzondere voorwaarden zoals hier gestipuleerd. Betalingen gebeuren per overschrijving of betaling met bankkaart of kredietkaart.

3. Bij inschrijving komt een overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en Go Camino zodoende dat de inschrijving van de reis als definitief beschouwd kan worden. Diegene die zich ingeschreven heeft voor een van de reizen, wordt verder “reiziger” genoemd.

4. De reiziger heeft het recht aan Go Camino mee te delen dat hij afziet van de aankoop. In voorkomend geval dient de reiziger Go Camino per email (elvira@go-camino.com) en telefonisch op de hoogte te stellen. Bij annulering dienen annuleringskosten betaald te worden door de reiziger aan Go Camino, zelfs indien de annulering te wijten is aan overmacht of toeval.

5. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van de annulering. De juiste datum van annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst van het e-mailbericht (cfr art. 4) door Go Camino.

tot 60 dagen voor vertrek: 25% van de reissom
tussen de 59 en 40 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
tussen de 39 en 30 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
minder dan 30 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

Na annulatie is omboeken niet meer mogelijk. Annulering en daarna overdragen kan niet beschouwd worden als omboeking.

Annuleringsbeleid ivm Covid-19

Go Camino volgt de aanwijzingen, adviezen en maatregelen van het Ministerie van Buitenlandse zaken in Nederland en België voor reizen naar Spanje en Portugal.

Op het moment dat er geen inreisverbod geldt en Go Camino, de geboekte reis kan uitvoeren zoals verwacht mag worden, gaan de reizen door.
Is er voor vertrek sprake van een inreisverbod of negatief reisadvies dan garandeert Go Camino een 100% restitutie van het reeds betaalde bedrag

6. Overdraagbaarheid van de boeking. De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor de overeenkomst gelden. Hiervoor rekent Go Camino 50 EUR administratiekosten aan, wanneer de aanvraag tot overdracht gebeurt meer dan zes weken voor de afreis. Vanaf 6 weken voor afreis bedragen deze administratiekosten 100 euro.

7. Betaling van de reissom: het voorschot bedraagt 25% van de reissom. Het saldo dient te worden betaald uiterlijk 2 maanden voor afreis.

8. Wandelingen gaan door bij een minimum aantal van 5 deelnemers, tenzij Go Camino een vertrekgarantie heeft aangegeven, ongeacht het aantal reizigers. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, heeft Go Camino de mogelijkheid om de reis alsnog uit te voeren mits een prijsverhoging, de geplande reis te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Go Camino beslist uiterlijk 21 kalenderdagen voor afreis of de reis al dan niet zal doorgaan. Go Camino kan niet worden aangesproken voor eventuele schade of ongemakken die de reiziger hierdoor zou lijden. De reizigers hebben het recht om zich uit te schrijven. In voorkomend geval wordt het reeds betaalde bedrag integraal terugbetaald door Go Camino. De reizigers kunnen zich bij voorrang in schrijven voor een alternatieve reis.

9. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor een geldige identiteitskaart en eventueel andere formaliteiten, Go Camino raadt de reiziger aan een reis-, bagage-, ongevallen, bijstands-, ziektekosten- en annuleringsverzekering af te sluiten.

10. De reisroute zoals vermeld op de Go Camino website is indicatief en heeft geen bindend karakter. Verandering in het reisschema ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden behoren tot de mogelijke aanpassingen. Go Camino zal in dat geval alternatieven bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. Transfer van bv de luchthaven naar de startplaats van de wandeltocht is voor eigen rekening. Go Camino kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de aanbevolen vlucht of bus suggesties.

11. Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van de groep, zijn niet terug betaalbaar.

12. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra-kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

13. Go Camino is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht zoals weersomstandigheden, ongevallen, vertraging of annulering van vluchten, stakingen, epidemieën, oorlog enz. voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de reiziger. Evenmin zal Go Camino aansprakelijk zijn voor een eventuele aanhouding door politie en/of autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn dan voor de rekening van de deelnemer. Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijv. suikerziekte, astma, epilepsie, hartaandoeningen) moeten bij de inschrijving gesignaleerd worden aan Go Camino. Deze gegevens zullen in functie van het welslagen van de reis, overgemaakt worden aan Go Camino maar deze zal ze na de reis niet meer bijhouden. De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen.

14. De reiziger kan Go Camino op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens de wandeling, zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijving. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere persoon ook. De reiziger weet en verklaart zich ermee akkoord dat de natuur en de wandelomstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de reisorganisator daar redelijkerwijs iets kan aan doen of dit kan voorzien.

15. De reiziger die in ernstige mate hinder en overlast veroorzaakt of wangedrag stelt die het reisgenot van andere reizigers belemmert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door Go Camino van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

16. Inclusief/ exclusief
De reissom bevat de begeleiding, overnachtingen met ontbijt. Inclusief is het vervoer van 1 stuk bagage van maximum 15kg naar de volgende overnachtingsplaats tijdens de wandeling. Het niet gebruik maken van een van de onderdelen van het reispakket, geeft geen enkel beding aanleiding tot enig terugbetaling van een deel van de reissom. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Extra kosten voor overgewicht  en het doorsturen van meer dan 1 toegelaten stuk bagage zijn ten laste van de reiziger. Go Camino kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage.
De reissom is exclusief vervoer van en naar het vertrekpunt van de Camino in Spanje/Portugal/Nederland. Persoonlijke uitgaven, reis, ongevallen of annuleringsverzekeringen zijn niet inbegrepen.

17. Iedere deelnemer dient zichzelf te verzekeren voor persoonlijke ongevallen. Go Camino kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen, noch voor schade ingeval van letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid of roekeloos handelen van de deelnemer of derden.

18. Klachtenregeling: de deelnemer dient in de eerste plaats Go Camino aan te spreken indien hij ontevreden is over de geleverde diensten. Indien de deelnemer vindt dat Go Camino onvoldoende gehoor geeft aan zijn opmerkingen, dient de reiziger, op een bewijskrachtige wijze Go Camino onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst via elvira@go-camino.com

19. Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank in Oost-Vlaanderen bevoegd.

20. Personen ouder dan 75 jaar dienen een medisch attest voor te leggen.

21. Foto’s die genomen worden tijdens Go Camino wandeltochten kunnen gebruikt worden in de communicatie van Go Camino. Dit kunnen foto’s zijn waar reizigers opstaan. Indien de reiziger dit niet wenst, kan hij dit voor vertrek melden bij elvira@go-camino.com

22. Conform art.36 van de reiscontractenwet is Go Camino aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u een beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen op het adres: Metrologielaan 8, 1130 Brussel.

23. Middels inschrijving, erkent de reiziger te zijn geadviseerd door Go Camino om voor reisbijstand te zorgen, daar dit niet wordt voorzien door Go Camino.

24. Go Camino behoudt zich het recht om de bijzondere reisvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is geldig. 28-11-2022

Waar wacht je nog op?

All text and images © Copyright Go Camino and Elvira Rog.
The Go Camino logo, "Go Camino", "Digital Detox Camino", "Friese Camino" , "Camino Vino", "Camino Original" and "Camino Spiritual" are trademarks and/or service marks and/or registered trademarks of Go Camino and Elvira Rog in the Benelux and/or Spain and/or other countries.